Zgodnie z definicją „encyklopedyczną”, Business Intelligence (BI), czy też po polsku analiza biznesowa, to proces polegający na przetwarzaniu dostępnych danych w informacje, a tych z kolei w precyzyjną wiedzę, pozwalającą na zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa względem konkurencji.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Używając innego określenia, jest to cały system procesów analizy danych skutkujących tworzeniem odpowiednich prezentacji informacji, mających na celu umożliwienie podejmowania przez kadrę kierowniczą firmy korzystającej z BI podejmowanie trafniejszych decyzji.

Gdyby spróbować jeszcze prościej wyjaśnić rzeczone pojęcie, można by je określić jako proces wykorzystywania dostępnych danych do podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych, w celu zwiększenia skuteczności działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego powstała Analiza Biznesowa?

Analiza biznesowa, czy też jak kto woli BI, powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie wynikłe z faktu gromadzenia przez firmy coraz większych ilości informacji niezbędnych dla ich działania. Częstokroć, owe dane wyszukiwane są przez różne, niezależne od siebie systemy, oraz pochodzą z różnych źródeł, przez co można odnieść wrażenie, że nie ma między nimi żadnych powiązań. Narzędzia Analizy Biznesowej umożliwiają właśnie integrację pozornie nie mających nic ze sobą wspólnego informacji, odrzucanie tych rzeczywiście nieistotnych - a w rezultacie odnajdywane wzajemnych zależności pomiędzy danymi, odkrywanie nowych informacji, czy też wyciąganie odpowiednich wniosków z już uzyskanych. Docelowo skutkuje to możliwością podjęcia maksymalnie korzystnych dla firmy decyzji biznesowych.

Areny działania

Rozwiązania Business Intelligence doskonale sprawdzają się na takich obszarach jak np. tworzenie analiz finansowych, poszukiwanie możliwych oszczędności, zwiększenie efektywności produkcji, tworzenie scenariuszy typu „what if?” („co by było gdyby?” - przewidywanie możliwych konsekwencji scenariusza, który dopiero ma być realizowany, bądź też realizowany był inny, a chcemy wiedzieć, jak zakończyłby się ten, który zrealizowany nie został), czy też niezwykle istotne dla firmy określenie kategorii potencjalnych klientów, na podstawie takich danych jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, czy grupa społeczna do której należały osoby odwiedzające konkretne strony internetowe.

Tak więc dzięki BI, można np. dowiedzieć się jak potencjalna podwyżka (i w jakiej wysokości) wpłynie na jakość pracy załogi, jak będzie wyglądać zależność między zmianą ceny towaru a poziomem zapotrzebowania na niego, jak wyglądają cykle koniunkturalne firmy itp.

Efekt końcowy

Nawet najlepiej przetworzone i zintegrowane dane muszą zostać przedstawione w sposób możliwy do zrozumienia przez odbiorcę; ostateczny rezultat pracy narzędzi Analizy Biznesowej może przyjąć formę np. infografik, wykresów, tabel, wskaźników wydajności czy różnego typu zestawień.

Dla kogo przeznaczona jest Analiza Biznesowa?

W tym przypadku odpowiedź nie jest prosta; przede wszystkim, wdrożenie rozwiązań BI musi być dla firmy opłacalne, a na ową opłacalność składają się takie czynniki jak ilość analizowanych danych oraz stopień rozbudowania struktur firmy, korzystających z Business Intelligence.

Chcąc oszacować, czy warto jest wprowadzić narzędzia Analizy Biznesowej, możemy za punkt wyjścia przyjąć dwa kryteria:

Pierwsze z nich, to wysokość rocznych obrotów – jeżeli osiągają one poziom 20 – 30 mln złotych rocznie, jest to wyraźna wskazówka, że systemy Business Intelligence mogą się przydać i to bardzo.

Kryterium drugie (zwłaszcza, jeżeli przytoczone wyżej obroty są niższe), to wielkość zatrudnienia. Przyjmuje się, że firma zatrudniająca min. 30 pracowników może odnieść znaczące korzyści, wdrażając rozwiązania BI.

Nie bez znaczenia jest także profil działalności przedsiębiorstwa; firma sprzedająca jeden typ towaru stałej klienteli (np. osiedlowa piekarnia lub kwiaciarnia), Analizy Biznesowej raczej potrzebować nie będzie.

Koszt

Czy wdrożenie BI jest drogie? Niekoniecznie, tym bardziej, że wielu operatorów oferuje swoim klientom bezpłatne wersje DEMO, a także produkty obejmujące najważniejsze - niestety niekompletne – funkcje, również bezpłatnie (choć często takie pakiety całkowicie zaspokajają potrzeby niewielkich firm). Całkowite koszta pełnych wersji BI zależą już od konkretnych operatorów.

A na koniec...

...warto przytoczyć korzyści, jakimi może cieszyć się firma użytkująca systemy Analizy Biznesowej. Bez wątpienia należą do nich zdecydowane przyspieszenie procesu decyzyjnego, uzyskiwanie większych dochodów, przewaga w wyścigu konkurencyjnym nad firmami z tej samej branży, a także możliwość rozpoznania zapotrzebowania na konkretny produkt na rynku, oraz ewentualnych problemów, jakie mogą pojawić się w branży reprezentowanej przez przedsiębiorstwo stosujące metody Analizy Biznesowej.

Źródło: S-NET

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top