prolapha PolskaOprócz szeroko dyskutowanej kwestii odporności coraz większy nacisk kładzie się na zrównoważony rozwój. Również w tym przypadku system ERP i cyfryzacja idą w parze z dążeniem do bardziej zrównoważonej gospodarki. Sztuczna inteligencja i efek-tywne zarządzanie energią wyraźnie wskazują na kolejny punkt na agendzie zarządów firm średniej wielkości, którym jest neutralność klimatyczna.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zrównoważony rozwój kluczem do wzrostu gospodarczego

Odporność przedsiębiorstwa to jedna sprawa. Inną równie ważną kwestią prioryzowaną przez zarząd jest zrównoważony rozwój. Według badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie przemysłu IT Bitkom 45 procent przedsiębiorstw chce do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, pozostałe 37 procent do 2040 r. Cyfryzacja będzie odgrywać dużą rolę w tej transformacji: każde przedsiębiorstwo, które realizuje (52 procent) lub planuje (37 procent) konkretną strategię zrównoważonego rozwoju, integruje technologie cyfrowe w ramach tego projektu. W przypadku jednej czwartej (24 procent) technologie cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Kolejna ankieta Bitkom pokazuje, że osiem z dziesięciu przedsiębiorstw w Niemczech uważa, że cyfryzacja przemysłu przyczynia się do zrównoważonej produkcji. Także w tym przypadku łańcuch logistyczny przyciąga główną uwagę przedsiębiorstw, ponieważ mogą one działać w sposób zrównoważony tylko wtedy, gdy są w stanie kontrolować drogi pokonywane przez ich produkty, od pozyskiwania surowców poprzez produkcję i magazynowanie aż do dostawy.

Systemy ERP w połączeniu z inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią i emisją CO2 mogą odegrać tu ważną rolę, jeśli chodzi o zrozumienie metod, za pomocą których przedsiębiorstwo może identyfikować źródła emisji CO2 i redukować je, nie tylko w ramach produkcji przemysłowej.

Do tego dochodzi kwestia zrównoważonego rozwoju, która będzie dotyczyć w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu federalnym, od roku obrotowego 2023 przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 500 pracowników, będą zobowiązane do składania sprawozdań na temat zrównoważonego rozwoju. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła dyrektywę w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ang. CSRD). W czerwcu 2022 r. przedstawione zostały nowe przepisy. Od 2026 r. przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP będą zobowiązane do składania sprawozdań. Liczba pracowników, od której obowiązuje składanie sprawozdań, zostaje przy tym zmniejszona do 250. Ponadto MŚP mogą korzystać w okresie przejściowym z odstępstwa zwalniającego je ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

Inteligentny system ERP siłą napędową zielonego łańcucha dostaw

W jaki sposób innowacyjne technologie mogą sprawić, że Twój łańcuch dostaw stanie się ekologiczny i zrównoważony? W sektorze przemysłowym zależy to w dużej mierze od systemu ERP: zintegrowane zarządzanie emisją dwutlenku węgla w połączeniu z systemem ERP, będącym punktem sterowania całego łańcucha wartości, może poprowadzić przedsiębiorstwa do osiągnięcia neutralności klimatycznej. System ERP jako tzw. Single Source of Truth stanowi podstawę do przeprowadzania wszelkich analiz i po-dejmowania odpowiednich środków w zakresie całościowego zarządzania emisją dwutlenku węgla, aż do osiągniecia neutralności klimatycznej poprzez:
  • Kompleksowe śledzenie emisji CO2
  • Opracowanie strategii redukcji emisji
  • Wdrażanie środków zapobiegawczych
  • Nadzorowanie zmian emisji
Standardowe powiązanie wszystkich źródeł danych istotnych do analizy emisji dwutlenku węgla oraz integracja aplikacji takich jak Business Intelligence są kluczowe dla zarządzania emisją CO2. Dane, które zostały w ten sposób wygenerowane z ERP, MES (Manufacturing Execution System) lub TMS (Transport Management System), stanowią podstawę do pozostałych działań. Na kolejnym etapie system wyspecjalizowany w szukaniu potencjałów redukcji emisji gazów cieplarnianych może przeprowadzać obszerne analizy aktualnej emisji dwutlenku węgla.

W większości przypadków różni dostawcy oprogramowania specjalizujący się w śledzeniu CO2 opracowują niezbędne do tego dane. Obliczanie emisji dwutlenku węgla spełnia przy tym wymogi standardów GRI, DNK, SBTi i EU Taxonomy. Na tej podstawie tworzony jest bilans CO2 i definiowany ślad węglowy. W tym zakresie proALPHA oferuje rozwiązanie modułowe firmy ENIT, specjalisty w dziedzinie zarządzania energią i emisją CO2 należącej do Grupy proALPHA

W oparciu o system ERP redukcja emisji CO2 następuje we wszystkich istotnych obszarach, takich jak sterowanie łańcuchem dostaw i planowanie produkcji, jak również planowanie zbytu, zarządzanie flotą pojazdów, systemy transportowe oraz wszystkie działania w sprzedaży.

Innowacyjne technologie przynoszą konkretne korzyści przedsiębiorstwom, których celem jest zrównoważony rozwój: system ERP wspomagany przez sztuczną inteligencję umożliwia lepszą kontrolę, konserwację i elastyczną eksploatację maszyn i urządzeń, w tym dostosowanie ich użycia do aktualnych potrzeb. Pozwala to zwiększyć wydajność wszystkich procesów produkcyjnych. Ponadto dzięki optymalizacji planowania zbytu i dyspozycji materiałów można uniknąć nadprodukcji.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa, które chcą zająć się kwestiami odporności i zrównoważonego rozwoju oraz stosują odpowiedni system ERP, mogą czerpać z tego następujące korzyści
  1.  Redukcja kosztów
  2. Zwiększona produktywność
  3. Oszczędność zasobów
  4. Usprawnienie audytu energetycznego dzięki stałemu zarządzaniu energią
  5. Sprawniejsza identyfikacja przyczyn błędów w krytycznych sytuacjach
  6. Większa dokładność danych
Przedsiębiorstwa produkcyjne na całym świecie borykają się z olbrzymimi problemami, które powodują poważne zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw. Dlatego też należy je uodpornić i to w sposób zrównoważony. Z tego względu cyfrowy szkielet przedsiębiorstwa ‒ jego system ERP ‒ powinien zostać wyposażony w sztuczną inteligencję. Tylko tak można osiągnąć cel neutralności klimatycznej w sposób długoterminowy i zrównoważony.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top