Globalny kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wpłynął na wszystkie sektory działalności i obniżył dynamikę rozwoju firm. Z drugiej strony nie tylko nie spowolnił innowacji, ale nawet je wzmocnił. - Pandemia już teraz jest spektakularnym akce-leratorem zmian. Potrzeba innowacji nigdy nie była równie silna – mówi Leszek Szczęch, dyrektor ds. rozwoju w Colt Technology Services.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Polskie przedsiębiorstwa łączą nowe technologie cyfrowe z postępem w przemyśle, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo i ochronę danych. Pandemia pobudziła w Polsce rozwój sieci. Pomimo pewnych technicznych przeszkód, praca zdalna zyskuje na zna-czeniu w stopniu, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się niemożliwy.

W świetle nowej rzeczywistości i nowych imperatywów mogłem przyjrzeć się polskiej cyfrowej transformacji, która wpłynie na społeczeństwo i biznes w świecie po COVID. To prawda, że COVID-19 zmienił rolę i znaczenie cyfrowej technologii w społeczeń-stwie. Polskie przedsiębiorstwa będą potrzebować bardziej elastycznych strategii za-angażowania klientów dziś i jutro, aby odnieść sukces w swoich planach naprawy i sta-bilizacyjnych - mówi Leszek Szczęch, dyrektor ds. rozwoju w Colt Technology Servi-ces.


Zapotrzebowanie na prawdziwie spójne i wygodne rozwiązania komunikacji cyfrowej i społeczności cyfrowe gwałtownie rośnie, a firmy muszą reagować szybko. COVID-19 przyspieszył popyt klientów na oferty usług w chmurze – dodaje.


Chmura odegrała kluczową rolę w umożliwieniu przedsiębiorstwom i rządom szybkiego reagowania i podejmowania działań w odpowiedzi na kryzys oraz utrzymania ciągłości. W tym roku eksperci branżowi spodziewają się znacznie szerszego wykorzystania chmury. Firmy w dużej mierze opierały się na chmurze w reakcji na pandemię i oczekuje się, że w 2021 r. ten trend będzie nadal rosnący.

Pandemia zmusiła globalne organizacje do ponownego zastanowienia się nad swoimi strategiami biznesowymi. Przedkładanie szybkości reakcji i wygody klienta ponad osz-czędność kosztów i wydajność, skłoniło je do przyjęcia infrastruktury chmury publicz-nej.

Wciąż nie jest pewne, jak długo będziemy pracować z domu, robić zakupy głównie poprzez Internet oraz unikać podróży lotniczych - jest jed-nak jasne, że każde przedsiębiorstwo znajduje się przed koniecznością stawania się firmą bardziej elastyczną, responsywną i rozwoju zdolności adaptacyjnych w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej – zauważa Leszek Szczęch.


Eksperci są zgodni, że rozwiązania wielochmurowe przynoszą istotne korzyści dzięki elastycznej strukturze i łatwej skalowalności. W przypadku wielu przedsiębiorstw plat-formy wielochmurowe zapewniają solidną opcję niezależnie od rozmiaru firmy i ograni-czeń budżetowych. Daje organizacjom możliwość wyboru najbardziej przystępnego cenowo dostawcy usług w chmurze na rynku, najlepiej dostosowanego do ich potrzeb.

Ze wzglądu na to, że strategia wielochmurowa obejmu-je wykorzystywanie zarówno prywatnych, jak i publicznych platform chmurowych dla aplikacji, optymalizację kosztów można zaplanować zaczynając od najniższego pozio-mu, aby uzyskać najlepszy plan budżetu. MultiCloud to przyszłość. Pod wieloma względami już nadeszła, zapoczątkowując nowe strategie IT, nowe sposoby prowadze-nia działalności i silną konkurencję między dostawcami usług w chmurze – wskazuje nasz rozmówca.


Rok 2020 był okresem wzrostów w wielu obszarach, ale największy jak dotąd dotyczy rozwoju obsługi klienta. Dzięki wykorzystaniu chatbotów, sztucznej inteligencji lub wir-tualnych asystentów, przedsiębiorstwa mogą teraz zautomatyzować obsługą klienta. Zgodnie z prognozami, w 2021 r. komunikacja wspomagana sztuczną inteligencją, mo-że sprzyjać intensywnej współpracy między firmami, rządami, organizacjami i członkami społeczności za pośrednictwem Internetu rzeczy i inteligentnych miast.

Branża telekomunikacyjna, podobnie jak wiele innych, odczuła w minionym roku wstrząs spowodowany przez pandemię COVID-19. Firmy i konsumenci polegali na łączności bardziej niż kiedykolwiek, pracownicy zamienili dotychczasowe miejsce pracy w firmach na swoje domy, studenci zaczęli zdalną naukę, a wiele firm musiało znaleźć nowe sposoby na utrzymanie otwartości - często posługując się technologią ułatwiają-cą korzystanie z usług bezdotykowych lub usług nie wymagających bezpośredniego zaangażowania, które zostały udostępnione w sieci.

Wiele osób nie odczuło powagi pandemii i jej rozległego wpływu. Ale, choć dla nas jest to sytuacja bezprecedensowa, historia mówi nam, że COVID-19 zapoczątkował przemianę społeczeństwa. Wierzę, że technologia będzie głównym czynnikiem aktywującym tę metamorfozę – komentuje Szczęch.


W 2021 roku Colt Technology Services chce nadal umacniać swoją obecność w Polsce, aby wspierać firmy zarówno lokalnie, jak i globalnie oraz zapewnić organizacjom działa-jącym w regionie dostęp do elastycznych, szerokopasmowych usług sieciowych i ko-munikacyjnych na żądanie, by mogły rozwijać swoją działalność.

Źródło: Colt

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top