Temat automatyzacji procesów będzie jedną z ważnych kwestii podejmowanych przez uczestników tegorocznej edycji IFS Connect 2021, która odbędzie się już 27 października. Na potrzeby konferencji powstał raport „Procesy automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach”. Z badania wynika, że prawie 93 proc. respondentów uważa automatyzację za strategiczny element swojego rozwoju. Jedynie 3,3 proc. badanych, którzy zainwestowali już w ten obszar nie planuje kolejnych aktywności w tym zakresie.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Priorytet w rozwoju przedsiębiorstw

Aż 93 proc. badanych firm w swoich odpowiedziach wskazuje, że automatyzacja jest niezbędna, jeżeli myślą o dalszym rozwoju. Na taki model zarządzania procesami najbardziej stawiają przedsiębiorstwa konstrukcyjno-budowlane (64 proc.), produkcyjne (60 proc.) i usługowe (54 proc.). Jednak biorąc pod uwagę czas wdrażania dedykowanych rozwiązań, to branże związane z energetyką, wodociągami i transportem wykazują największe zapotrzebowanie i planują realizację takich projektów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Warty podkreślenia jest fakt, że wszyscy badani (100 proc.) wskazują automatyzację jako czynnik wzrostu ekonomiki i sprawności zarządzania przedsiębiorstwem. 62,7 proc. z nich deklaruje, że dzięki automatyzacji zwiększyły się obroty przedsiębiorstwa.

Widzimy, że większość firm już poczyniła inwestycje w automatyzację. Natomiast zdecydowana część z nich planuje kolejne, widząc w nich szansę rozwoju. Ponad 64% ma stałe pozycje budżetu z tym związane - podkreśla Andrzej Wąs, Dyrektor działu wsparcia sprzedaży IFS Polska. Technologia chmurowa jest już powszechnie wykorzystywana w każdej z badanych branż. Z takich rozwiązań korzysta ponad połowa pracowników w badanych firmach. Badanie, które zrealizowaliśmy wspólnie z CBM Indicator porusza także zastosowanie technologii chmurowej. Nasz produkt – IFS Cloud – jest w pełni zorientowany w tym kierunku, dlatego też chcieliśmy poznać opinię naszych aktualnych i potencjalnych klientów. Widać, że w prawie 3/4 firm wykorzystuje usługi, infrastrukturę lub platformę chmurową.


Procesy wymagające wsparcia

Finanse, kadry i płace oraz sprzedaż to obszary, w których przedsiębiorstwa najczęściej dokonują inwestycji w automatyzację. Jednocześnie są to także działy wskazywane jako te, w których nie została ona jeszcze wprowadzona w wystarczającym zakresie (finanse – 32 proc., kadry i płace – 20,0 proc.). Najmniej firmy zainwestowały lub zamierzają zainwestować w remonty i serwis oraz zaopatrzenie (odpowiednio 11,3 proc. i 23,3 proc.).

Będąc firmą, która oferuje oprogramowanie wspierające właśnie automatyzację procesów jesteśmy bardzo zainteresowani tym jak firmy ją postrzegają i czy widzą korzyści z nią związane. Kluczowa jest dla nas również informacja, w jakich obszarach poszczególne branże chcą inwestować lub mają potrzebę wsparcia. Czy są to finanse, produkcja, sprzedaż, remonty a może jeszcze inne segmenty. Znając potrzeby naszych klientów jesteśmy w stanie precyzyjne zaadresować potrzeby w tym zakresie – mówi Andrzej Wąs, dyrektor działu wsparcia sprzedaży IFS Polska.


Trzy czwarte firm z branży konstrukcyjno-budowalnej część budżetu firmy przeznacza stale na inwestycje w automatyzację. W branży produkcyjnej jest to około dwie trzecie firm, natomiast w usługowej nieco ponad połowa. Prym w planach zautomatyzowania większości prac wykonywanych przez pracowników w ciągu najbliższych 5 lat wiodą firmy z branży produkcyjnej. Ponad trzy czwarte z nich planuje związane z tym działania. Na drugim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa konstrukcyjno-budowalne (76 proc.). Chociaż 40 proc. firm zadeklarowało, że pandemia Covid-19 nie miała wpływu na automatyzację w firmie, to aż co czwarta musiała wstrzymać z jej powodu inwestycje w tym obszarze. Szczególnie dotknięte zostały przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i usług (26 proc.), z czego głównie były to firmy konstrukcyjno-budowalne (43 proc.).

Niepotrzebny lęk przed automatyzacją

Światowy rynek usług Robotic Process Automation (RPA) nawet w warunkach niepewności spowodowanej COVID-19 budził i budzi nadzieje – szacuje się, że w 2021 roku rynek ten osiągnie 7,7 miliarda dolarów i wzrośnie do 12 miliardów dolarów w 2023 roku . Pomimo tego, iż wiele obszarów działalności przedsiębiorstw zostało już zautomatyzowanych (np. działy obsługi w globalnych przedsiębiorstwach w około 80 proc.), wciąż część z nich czeka jeszcze na transformację cyfrową.

Dr hab. Daniel Mider z Uniwersytetu Warszawskiego tłumaczy, że na poziomie społecznych lęków i publicystycznych narracji wyrażane są obawy, że automatyzacja zastąpi miejsca pracy w niektórych branżach. Liczne dowody wskazują jednak, iż zjawisko automatyzacji ma neutralne, a nawet pozytywne oddziaływanie na rynek: może ono również tworzyć nowe miejsca pracy, względnie kierować ludzi ku innym możliwościom. Ten sam proces obserwowaliśmy już co najmniej trzykrotnie w nowożytności – podczas pierwszej oraz drugiej rewolucji przemysłowej i po raz trzeci zjawisko powtórzyło się wraz z powstaniem i rozwojem Internetu. Internet pozornie zdziesiątkował różne branże – takie jak muzyka, media, handel detaliczny, a nawet korporacje taksówkowe. Jednak badanie przeprowadzone przez McKinsey Global Research wykazało, że Internet stworzył również 2,6 nowych miejsc pracy na każde zlikwidowane . A zatem koszty automatyzacji i szerzej postępu technologicznego okazują się zwykle krótkoterminowe, ostatecznie przynosząc większy dobrobyt i nowe zatrudnienie pokrywające utratę miejsc pracy – uzupełnia Mider.


Metodologia badania

Badanie Procesy automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody wywiadów telefonicznych ze wspomaganiem komputerowym (ang. Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) na próbie 150 polskich przedsiębiorstw. W trakcie realizacji wykorzystano narzędzie badawcze, tj. kwestionariusz zawierający pytania o ściśle określonej kolejności i niezmiennym brzmieniu, na ogół zamknięte. Próba miała charakter losowy-warstwowy. Kolejnymi warstwami były: główne PKD prowadzonej działalności oraz wysokość rocznych obrotów przedsiębiorstwa - powyżej 100 mln złotych. Warunkiem wejścia do próby było spełnienie przez przedsiębiorstwo następujących kryteriów (kontrolowanych na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów na pytania selekcyjne oraz ogólnodostępne informacje o przedsiębiorstwie): PKD głównej działalności, osiąganie rocznych obrotów przedsiębiorstwa powyżej 100 mln złotych oraz stanowisko zajmowane przez respondenta.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top