Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. (ZEO S.A.) powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Ostrołęka w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Jest on jedynym wytwórcą energii elektrycznej i cieplnej w północno – wschodnim regionie kraju. W skład Zespołu wchodzą dwa zakłady: wybudowana w latach pięćdziesiątych Elektrociepłownia Ostrołęka A oraz składająca się z trzech bloków energetycznych Elektrownia Ostrołęka B, otwarta w grudniu 1972 roku.

Obecnie po wieloetapowej rozbudowie i modernizacji moc cieplna Elektrociepłowni Ostrołęka A wynosi 417 MW, a jej moc elektryczna – 75 MW energii elektrycznej. Natomiast moc osiągalna Elektrowni Ostrołęka B po modernizacjach w latach 2000-2004 wzrosła z 600 do 647 MW.

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. produkuje energię na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jako jedyny wytwórca energii elektrycznej w północno – wschodniej Polsce odgrywa w nim ważną rolę. Produkowane w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. ciepło dostarczane jest odbiorcom przemysłowym i komunalnym z terenu miasta Ostrołęki.

Położenie w regionie Zielonych Płuc Polski zobowiązuje ZEO S.A. do produkcji ekologicznie czystej energii. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. od lat prowadzi proekologiczne inwestycje, by zmniejszyć wpływ obu elektrowni na środowisko naturalne. Najważniejszą inwestycją proekologiczną ZEO jest realizowana właśnie instalacja odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B. Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. zatrudnia obecnie ponad 1050 osób a jego przychody  w 2005 roku wyniosły ponad 516 mln zł.

W Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. narzędzia informatyczne stosowano już w latach osiemdziesiątych m.in. do przetwarzania danych w dziale rachuby płac. Zakupiona w 1988 roku Mera 9150 obsługiwała tworzony właśnie Zakładowy Bank Informacji ZEO. We wczesnych latach 90. rozpoczęto w ZEO także wdrażanie informatyki technologicznej  w Elektrowni Ostrołęka B. Zdawano sobie sprawę, że dla usprawnienia zarządzania konieczna jest kompleksowa informatyzacja całego Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. 

W 1997 roku powstał zespół, którego zadaniem było określenie zakresu stosowanych narzędzi informatycznych i opracowanie kryteriów pozwalających wybrać odpowiedni zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. W ZEO istniała konieczność stałego podnoszenia efektywności produkcji przez obniżanie kosztów wytwarzania, nowy system zarządzania miał wspierać te dążenia.

Dokonano przeglądu systemów klasy ERP oferowanych na rynku i po selekcji ostatecznie wybrano system IFS Applications. Spośród obecnych wówczas na rynku produktów, system firmy IFS spełniał kryteria określone przez przedsiębiorstwo, m. in. takie jak funkcjonalność, czy fakt, że rozwiązanie działało w wielu przedsiębiorstwach energetycznych na terenie Polski.

Wybór systemu, wdrożenie

Współpraca Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. z IFS rozpoczęła się wiosną 1998 roku. ZEO zdecydowało się na zakup i wdrożenie w pierwszej kolejności trzech modułów systemu IFS Applications: IFS Finanse, IFS Dystrybucja i IFS Remonty. Wdrożenie rozpoczęto od projektu pilotażowego na jednym z wydziałów. Wybrano w tym celu Wydział Gospodarki Paliw i Transportu Kolejowego, który był stosunkowo duży, jednak pod względem informatycznym niedoinwestowany. Kolejno wdrażano system na Wydziale Przygotowania Remontów i Inwestycji. Projekt pierwszego etapu wdrożenia zakończył się w IV kwartale 1999 roku ale współpraca ZEO i IFS dalej się rozwijała.

„Po rozpoczęciu prac w nowym systemie początkowo nie wprowadzano w nim żadnych modyfikacji, o które dopominali się użytkownicy. Oczekiwaliśmy 2 miesiące uważnie obserwując w jakim stopniu i tempie użytkownicy przyzwyczajali się do nowych procedur. Gdy trudności nie znikały, przystępowaliśmy do tworzenia funkcji ułatwiających im pracę. W ten sposób obniżyliśmy też koszty.” – tłumaczy Leszek Kowalski, kierujący Wydziałem Rozwoju i Inwestycji, koordynator systemu.

Na początku 2004 r. doszło do podpisania kolejnej umowy miedzy ZEO a IFS. Poza upgradem systemu IFS Applications do kolejnej, nowszej wersji przy okazji rozbudowano też system o nowe komponenty - IFS Analiza Zarządcza i nadal jeszcze rzadko w Polsce stosowane IFS Portale Osobiste. Obecnie z systemu IFS w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. korzysta 240 użytkowników.

Eksploatacja systemu

System IFS Applications kompleksowo wspiera zarządzanie w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. Praktycznie cała działalność ZEO znalazła odzwierciedlenie w zintegrowanym systemie wspierającym zarządzanie firmy IFS.

System IFS Finanse zautomatyzował wiele czynności księgowych, uprościł obieg dokumentów i rozliczenia finansowe. Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności zawartych w modelu IFS Dystrybucja możliwa jest bieżąca kontrola zapasów magazynowych i lepsza komunikacja między poszczególnymi magazynami oraz sprawniejsza praca służb zaopatrzeniowych. Bieżące monitorowanie działalności inwestycyjnej i remontowej stało się możliwe po wdrożeniu systemu IFS Remonty, który również usprawnił procedury zamawiania i wydawania materiałów. Systemy IFS Finanse i IFS Remonty połączono  z funkcjonującym tu wcześniej systemem kadrowo-płacowym np. karty pracy tworzone są teraz w oparciu o dane z systemu IFS Remonty a informacje z nich trafiają do systemu IFS Finanse.

Efektywność ZEO zależy w dużej mierze od ścisłej kontroli kosztów całego procesu produkcji energii. Stały dostęp do bieżących informacji – możliwy dzięki wdrożeniu systemu IFS Applications – umożliwił ograniczenie kosztów własnych i poprawę zyskowności Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.

Krzysztof Sadłowski, Prezes Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.: „Nasza pozycja w Krajowym Systemie Energetycznym jest dziś bardzo dobra a chcemy, żeby była jeszcze lepsza. Realizujemy obecnie budowę instalacji odsiarczania spalin, która pozwoli Elektrowni Ostrołęka B na spełnianie obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. wysoce restrykcyjnych norm Unii Europejskiej dotyczących emisji dwutlenku siarki. Chcemy także zwiększyć udział biomasy w bilansie paliw, co pozwoli na wzrost przychodów z tytułu wytwarzania energii odnawialnej.”

Oprogramowanie

 • IFS Finanse
 • IFS Remonty
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Dokumentacja
 • IFS Projekt
 • IFS Portale Osobiste
 • IFS Analiza Zarządcza

Platforma systemowo – sprzętowa

 • SunFire V440
 • System operacyjny Solaris
 • Oracle
 • 240 stacji roboczych

Źródło: www.ifs.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top