Impuls EVO u producenta elewatorów zbożowych

bpscFeerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń.Głównymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Kluczowym rynkiem zbytu dla produktów Feerum jest rynek polski, jednak dynamicznie rozwija się sprzedaż poza granicami. Do najciekawszych kierunków ekspansji zagranicznej spółka zalicza Niemcy, Francję i Rumunię, a także rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Białoruś, Litwa) o tradycyjnie dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim udziale jego umaszynowienia.

Geneza

Wdrożeniu systemu ERP towarzyszyła świadomość, że bez integracji z wykorzystywanym oprogramowaniem klasy PDM rozbudowa zaplecza informatycznego nie będzie mieć sensu. Wykorzystywane wcześniej oprogramowanie „pudełkowe” nie dawało takich możliwości. Decydujący dla wyboru rozwiązania BPSC był moduł produkcyjny. Szczególne zainteresowanie obejmowały funkcjonalności odpowiedzialne za technologie, przekazywanie zleceń z przewodników produkcyjnych, a także możliwość pozyskiwania informacji z ekranów dotykowych zlokalizowanych przy poszczególnych stanowiskach pracy
Kilka miesięcy trwało opracowywanie koncepcji wdrożenia i dokumentacji projektu opisującej stan wyjściowy i docelowy. Po jej zaakceptowaniu podpisana została właściwa umowa wdrożeniowa. Szkolenia przebiegały efektywnie, na aplikacji analogicznej do docelowego modelu – mówi Piotr Wielesik, Członek Zarządu Feerum SA
Wdrożeniu systemu ERP towarzyszyła wymiana użytkowanego oprogramowania projektowego klasy PDM. Wdrożenie oraz integracja z systemem ERP aplikacji SolidWorks CAD/PDM zrealizowane zostało przez firmę DPS Software.
Nie interesowało nas proste rozwiązanie, nasze wyobrażenie zintegrowanego oprogramowania miało przewidywać ogromną liczbę zmiennych, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. Oczekiwaliśmy również, aby oprogramowanie odpowiadało na nasze potrzeby dokonywania zmian – często niewielkich, ale wpływających np. na zawartość listy materiałowej – na każdym poziomie struktur, bez konieczności ich przebudowywania. Specyfika naszej produkcji w pewnym zakresie dopuszcza takie odstępstwa od sztuki projektowania. Zarówno oczekiwania dotyczące pełnej struktury, jak i nietypowych modyfikacji zostały zrealizowane przez naszych dostawców IT – podkreśla Piotr Wielesik, Członek Zarządu Feerum SA.
Integracja – klucz do sukcesu

Specyfika produkcji Feerum powoduje, że zakładu nie opuszczają gotowe wyroby – suszarnie, silosy, przenośniki montowane są u klienta. Tworzą one całe obiekty, a więc zespoły wyrobów. Projekt takiego obiektu w modelu 3D (wraz z technologią w 2D) akceptowany jest przez klienta i generuje zamówienie, które na produkcji widziane jest z poziomu indeksów nadrzędnych (całego silosu czy suszarni). Dlatego jednym z głównych założeń zrealizowanej integracji jest przekazywanie struktur wyrobu z oprogramowania CADowskiego do systemu ERP. Całość uzupełnia możliwość automatycznej wyceny zaakceptowanego przez klienta projektu.

Projekt zostaje niejako w tle pracy systemów przekazany do Impulsa, tworzy się tam drzewko struktury (odwzorowane podobnie jak w programie CADowskim). Proces ten może zostać sprawdzony przez konstruktora mechanizmem weryfikatora. Płynnie odbywa się również proces weryfikacji ewentualnych błędów i nieścisłości między systemami. Rozwiązanie to pokazuje ewentualne różnice występujące po obu stronach.

Funkcję weryfikacyjną umożliwia również stworzona dla Feerum funkcjonalność pozwalająca na wprowadzenie zmiany w uruchomionym zleceniu. Mechanizm ten pozwala planiście na wprowadzenie zmiany do struktury po jej uwolnieniu do produkcji. W przypadku produkcji realizowanej w Feerum pozwala to na uniknięcie błędu w procesie kompletacji elementów wykorzystywanych w danym projekcie.

W praktyce…

Konstruktor tworzy w programie SolidWorks plik CADowski 3d, następnie jest on kodowany zgodnie z zasadami narzuconymi przez słowniki dla indeksów w systemie Impuls. To pierwszy poziom integracji – stworzony interfejs odpowiada za dostęp aplikacji SolidWorks PDM do słowników systemu ERP. Na tym poziomie plik jest również weryfikowany pod kątem kompletności danych w pliku. Dla wszystkich mniejszych elementów powstały modele 3D, które konstruktor może przekopiowywać do swojego projektu. Powstaniu w systemie Impuls każdego indeksu (poza zakupowymi), który może w przyszłości być eksportowany w ramach jakiejkolwiek struktury, towarzyszy każdorazowo procedura akceptacyjna. Najbardziej standardowe elementy produkowane na miejscu tworzą biblioteki.

Gdy struktura wyrobu, bądź półwyrobu jest gotowa do przekazania do systemu Impuls, uruchamiany jest interfejs, który przekazuje ją wraz z nazwą pliku, indeksem, statusem i rewizją w systemie CAD/PDM, jak również informacjami o liczbie sztuk tworzących listę materiałową i informacją czy wyrób w całości opuszcza zakład czy będzie kompletowany u klienta. W tym momencie uruchamiane są procesy weryfikujące tę strukturę. Miejsca, które są niezgodne po którejś ze stron oprogramowania, zostają oznaczone. W tym procesie sprawdzane jest: występowanie w systemie ERP oraz poprawność wygenerowanego indeksu, czy struktura zawiera jakieś elementy wirtualne (ułatwiające projektowanie, ale nie posiadające indeksu w systemie ERP – np. fundamenty), występowanie zablokowanych indeksów, prawidłowe przeprowadzenie przeliczników (np. sztuki w projekcie – kilogramy czy opakowania w systemie ERP).

Konstruktor pracuje w systemie PDM korzystając z tzw. widoku. PDM jest zintegrowany z Windowsem, gdzie konstruktorzy dodają pliki. W momencie, kiedy konieczne jest np. zakodowanie indeksu materiałowego, indeksu produkcyjnego albo przekazanie struktury, pracownik klika prawym przyciskiem na dany plik i korzysta z odpowiedniej pozycji w menu. Teraz dane pobierane są już bezpośrednio z Impulsa poprzez specjalnie stworzoną nakładkę sięgającą do słowników Impulsa.

PDM docelowo ma obsługiwać wszelką dokumentację, również z opcją wersjonowania dokumentów. Nie jest to bowiem tylko narzędzie do zarządzania dokumentacją techniczną i 3D. Główną zaletą systemu PDM jest możliwość odczytania różnic między kolejnymi wersjami dokumentów.
Robimy sporo takich integracji, z różnymi systemami. Projekt w Feerum to pierwsze wdrożenie wraz z systemem Impuls. Integracja przebiegła sprawnie, między innymi dzięki dobrej komunikacji między zespołami wdrożeniowymi – Wojciech Obst, Dyrektor Techniczny DPS Software.
Nowa, „technologiczna” rzeczywistość

Moduł technologii systemu Impuls EVO pozwala na tworzenie różnych ich wersji. Ten sam element konstrukcji może zostać wykonany z różnych materiałów. W takiej sytuacji osoba zwalniająca zlecenie produkcyjne może wybierać spośród różnych wersji.

Przy zmianie indeksu – przy kolejnej wersji indeksu, który miał wcześniej przypisaną technologię, przepisuje się ona automatycznie do nowej wersji danego indeksu. Cała struktura jest przesyłana z systemu CAD-owego do Impulsa automatycznie. Dzięki temu, przy produktach składających się z ponad 1000 elementów do kompletacji na budowie, możliwa jest pełna kontrola wydanych elementów, z dokładnością do palety wysyłkowej.
Wcześniej efektywniej i szybciej było dosłać brakujący element na budowę, niż ustalić, co faktycznie stało się z brakującym detalem – zauważa Piotr Wielesik, Członek Zarządu Feerum SA.
Osoba odpowiedzialna za technologię otrzymuje informację mailową, że określona struktura oczekuje w systemie na stworzenie technologii. Wstępną technologię generuje już sam system ułatwiając zadanie osobie odpowiedzialnej za ten obszar.

Zintegrowane środowisko = usprawnienia procesów

Projekty (czyli „Sprawy” w funkcjonalności CRM systemu Impuls EVO) są automatycznie zapisywane na serwerze. Nowo powstały projekt jest pobierany przez kolejny interfejs do systemu PDM i zostaje przypisany do odpowiedniego projektanta. Projektom nadać można odpowiednie uprawnienia dostępu (np. do powiązanych dokumentów) dla poszczególnych osób.

Wdrożone rozwiązanie zakłada również możliwość realizacji procesów produkcyjnych w trakcie trwania fazy projektowania. Fragmenty projektu przekazywane są do systemu Impuls, gdzie tworzone są zamówienia. Dodatkowo, możliwość dzielenia projektów na etapy, pozwala na pracę kilku projektantów nad jednym, dużym projektem. W przypadku firmy Feerum kierownik działu konstrukcyjnego koordynuje pracę 2 działów konstrukcyjnych usytuowanych w różnych miastach wykorzystując oprogramowanie sharepoint, docelowo zostanie ono zintegrowane z platformą SolidWorks/Impuls EVO.

Efektem integracji jest również możliwość ofertowania na podstawie stworzonych projektów. Te same dane, na podstawie których powstają zamówienia w systemie Impuls, wykorzystywane są do zasilenia oferty. To istotne w kontekście specyfiki ofertowania firmy Feerum. Każdy kontakt z klientem jest traktowany przez firmę jak koncepcja. W wyniku ustaleń powstaje wizualizacja, na bazie której klient otrzymuje ofertę. Poszczególne projekty mają przypisane w systemie statusy: koncepcja, oferta, umowa w podpisie itp. – są one pobierane bezpośrednio z Impulsa i aktualizowane w systemie CAD/ PDM.

Elektroniczny wymiar dokumentu

Usprawnieniu podlegają nie tylko procesy związane z produkcją. Znaczna liczba dokumentów księgowych trafia do systemu Impuls zamiast – w formie papierowej - na kolejne biurka. Wstępna rejestracja faktury zakupowej odbywa się w sekretariacie – dokument jest przypisywany do konkretnego zamówienia i trafia do księgowości. Jeśli faktura jest zgodna z zamówieniem i PZ (generowanym na magazynie) jest księgowana, z pominięciem działu zakupów. Obieg jest całkowicie elektroniczny. Spinane są 3 dokumenty – zamówienie, PZ i FV. Jeśli są odchylenia od zamówienia FV trafia do wyjaśnienia do działu zaopatrzenia. Faktury mogą być rozliczane również częściowo, zgodnie z realizacją dostawy.

W trakcie opracowywania modułu zaciągającego dane ze skanowanego w sekretariacie dokumentu, poprzez różne słowniki, „rozkładają” się do dwóch systemów jednocześnie – ERP i PDM. Dokumentacja techniczna, wymagania przesłane przez klienta powinny być widoczne zarówno w systemie Impuls – będą podpięte pod sprawą w CRM-ie, wynikającą z kontaktów z klientem, jak również powinny być do wglądu w systemie PDM, bo do nich może sięgać konstruktor czy projektant. Bez względu na to, czy zaglądamy z poziomu systemu Impuls czy PDM, widzimy ten sam dokument.

Rozliczanie, zarabianie…

W wymiarze finansowym system Impuls EVO umożliwia analizę rentowności projektów na poszczególnych kontach do poziomu poszczególnego zlecenia. Daje to również możliwość ustalenia poziomu niewykorzystania zasobów produkcyjnych.
Dla firm, którym zależy na kontroli kosztów produkcji oprogramowanie BPSC jest według mnie najlepszym wyborem – podsumowuje Piotr Wielesik, Członek Zarządu Feerum SA
Plany wdrożeniowe rozwiązań informatycznych w Feerum przewidują usprawnianie kolejnych obszarów. Docelowo firma planuje uruchomić jeszcze funkcjonalność harmonogramowania. W przyszłości dostępna ma być również dokumentacja montażowa w formie multimedialnej dla montażu własnego.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top