System ERP w firmie Solbet Lubartów SA

Rozpoczęty w 2001 roku proces konsolidacji producentów betonu komórkowego spowodował, pojawienie się nowych potrzeb ujednoliconego działania dla podmiotów powiązanych. Konieczność wspólnego działania oraz comiesięcznej, ujednoliconej sprawozdawczości skłoniły fi rmę Solbet Lubartów S.A. do wdrożenia i zastosowania takiego rozwiązania, które pozwala działać podmiotom samodzielnie, a jednocześnie umożliwia w sposób prosty i szybki korzystać z jednolitego, wspólnego narzędzia w celu usprawnienia pracy oraz prowadzenia wspólnej i skuteczniejszej polityki produkcji i dystrybucji swoich wyrobów i towarów.


Nasz właściciel, Solbet Sp. z o.o. Solcu Kujawskim, rozpoczął poszukiwania rozwiązania mającego w przyszłości stworzyć wspólną bazę do pracy wszystkich jednostek grupy Solbet. Dane i raporty fi nansowe wysyłane do centrali fi rmy przez poszczególne spółki grupy musiały być jednakowe, dostarczone zgodnie z określonym standardem. Ponadto niezbędny był bieżący dostęp do danych dla kadry zarządzającej w celu podejmowania kluczowych decyzji dla całej grupy. Zarówno Solbet Lubartów S.A. jak i Zakład w Podnieśnie (zakład fi rmy Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim) współpracowały już z fi rmą Macrologic. Nasza współpraca sięgała roku 1999 i układała się pozytywnie. Dlatego też zarząd podjął decyzję o wyborze rozwiązania Xpertis dla całej grupy. Solbet Lubartów S.A. jako pierwszy rozpoczął projekt.

Przebieg wdrożenia

Pierwszym etapem prac była analiza wymagań i opracowanie rozwiązania dla SOLBET LUBARTÓW S.A. z uwzględnieniem wcześniejszego oprogramowania w Grupie Solbet w obszarze gospodarki magazynowej, produkcji, sprzedaży oraz logistyki. Przygotowana koncepcja rozwiązania pozwoliła określić zakres oraz harmonogram prac.

Po etapie analitycznym została podpisana umowa wdrożeniowa. Zaprojektowano i wdrożono rozwiązanie zgodnie z analizą, przeprowadzono szkolenia wstępne dla kluczowych użytkowników oraz instruktaże i asysty dla użytkowników końcowych.

W prace wdrożeniowe zaangażowany był Prezes Zarządu Solbet Lubartów S.A. Henryk Wójtowicz pełniący rolę Szefa Projektu po stronie Klienta, oraz kluczowi użytkownicy – kierownicy poszczególnych działów. Ze strony Macrologic prace realizował zespół konsultantów z oddziałów Zamość i Bydgoszcz. Wdrożenie zakończyło się po 6 miesiącach.

Uważam, że najważniejszym wyzwaniem dla nas było zarządzanie przebiegiem wdrożenia, którego zakres zmieniał się w trakcie prowadzenia tego projektu. Podczas prac wdrożeniowych Solbet Lubartów zdecydował, że fi rma Macrologic uruchomi także rozwiązanie wspomagające zarządzanie personelem oraz wprowadzi zmiany w obszarze fi nansowo księgowym wynikające ze specyfi ki pracy w Grupie Solbet - mówi Dawid Baranowski, szef projektu ze strony Macrologic

Od momentu powierzenia konsultantom fi rmy Macrologic prac związanych z wdrożeniem rozwiązania Xpertis Kadry i płace do momentu jego pełnego uruchomienia minął niespełna miesiąc. Projekt przeprowadzono tak, aby fi rma miała ciągłość informacji zgromadzonych w systemie. Ponadto, dzięki zastosowaniu systemu ochron, poszczególni użytkownicy posiadają tylko te uprawnienia, które są im niezbędne do wykonywania codziennych czynności.

Oceniam pozytywnie realizację tego projektu – mówi Prezes Zarządu Henryk Wójtowicz – potencjał ludzki i intelektualny, wiedza i doświadczenie jakie posiadali konsultanci Macrologic zagwarantowało sukces tego wdrożenia.

Efekt wdrożenia

Rozwiązanie Xpertis w Solbet Lubartów S.A. wspomaga obsługę obiegu dokumentów w procesach produkcji i przekazywania do magazynu wyrobów gotowych, zużycia półproduktów, obsługi sprzedaży przedpłatowej, wydawania wyrobu gotowego do klienta. Dzięki zastosowaniu rozwiązania informatycznego zautomatyzowany został obieg dokumentów dotyczący sprzedaży. Wzrosła efektywność tego procesu. Ponadto, dzięki aktualnej informacji o wielkości produkcji, kierownik działu sprzedaży może na bieżąco skorelować jej wielkość z bieżącymi zleceniami i przyszłymi zamówieniami. Rozwiązanie Xpertis Personel wspomaga rejestrację czasu pracy pracowników. Zebrane dane rejestrowane w systemie Xpertis, pozwalają uprawnionym do tego osobom rozliczać przepracowany czas dla każdego pracownika. Wykorzystanie standardowych kalendarzy umożliwia automatyczne rozliczanie czasu przepracowanego.

Korzyści biznesowe

Osoby zarządzające mają bieżący dostęp do aktualnych danych o kondycji przedsiębiorstwa, będąc także poza siedzibą fi rmy. W zakresie kadr i płac wprowadzono uproszczenia dotyczące grupowego wpisywania składników ZFŚS, oraz zautomatyzowano proces wprowadzania informacji o przepracowanym czasie.

Wprowadzenie rozwiązania Xpertis zarówno u nas jak i w innych zakładach niewątpliwie zaowocuje w przyszłości obniżeniem kosztów utrzymania systemów informatycznych w grupie Solbet. Ponadto dostęp do spójnej informacji pozwoli zarządowi podejmować decyzje strategiczne dla całej grupy. Zastosowanie spójnego rozwiązania Xpertis umożliwi także w przyszłości uruchomienie rozwiązań controllingowych, a tym samym dostarczy informacji strategicznych dotyczących źródeł pochodzenia kosztów i przychodów.

Rozwiązanie

Zastosowano rozwiązanie Xpertis w obszarach fi nansów, logistyki i personelu, na platformie Linux z możliwością pracy zdalnej i szyfrowania danych dla 20 użytkowników pracujących jednocześnie. Bezpieczny dostęp do danych fi rmowych uzyskano dzięki zastosowaniu sieci VPN i szyfrowanego dostępu do serwera.

Dlaczego Macrologic?

Z firmą Macrologic współpracujemy od wielu lat. Współpraca przez lata układała się pozytywnie. Dlatego też i tym razem wybraliśmy rozwiązanie Xpertis. Jest to kontynuacja współpracy sięgającej roku 1999. Firma dysponuje doświadczonym zespołem konsultantów.

Sieć oddziałów firmy Macrologic współpracujących ze sobą na terenie całego kraju gwarantuje skuteczną obsługę.

Co dalej?

Na chwilę obecną uruchomiliśmy pilotażowo rozwiązanie Xpertis w naszym przedsiębiorstwie – mówi prezes Zarządu Henryk Wójtowicz – trwają natomiast jeszcze projekty dotyczące uruchomienia rozwiązania Xpertis w innych spółkach naszej Grupy – Solbet Kolbuszowa oraz Solbet Stalowa Wola. Uruchomienie jednolitego rozwiązania w całej grupie pozwoli nam skutecznie i efektywnie konkurować na rynku ogólnopolskim dzięki wykorzystaniu informacji zgromadzonych w zintegrowanym rozwiązaniu.

Wdrożenie rozwiązania Xpertis fi rmy Macrologic jest jednym z działań inwestycyjno-modernizacyjnych w naszej fi rmie. Aktualnie zakończyliśmy montaż i uruchomienie nowej linii krojenia betonu komórkowego, naszego podstawowego produktu. W najbliższym czasie czeka nas montaż i uruchomienie nowej linii do paletyzacji tego produktu.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top