Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą producentów i przetwórców metali nieżelaznych, przedsiębiorstwa recyklingu metali nieżelaznych, wyższe uczelnie techniczne oraz ośrodki naukowo-badawcze, a także inne podmioty i organizacje otoczenia branży metali nieżelaznych. Izba powstała w 1995 roku, a w obecnym kształcie działa od roku 2010, po połączeniu z Polskim Stowarzyszeniem Recyklingu Metali. Tak więc w ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia Izby.
 
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


W lipcu 2014 roku Izba wkroczyła na dodatkową płaszczyznę działalności, zawierając z Marszałkiem Województwa Śląskiego dwa ogólnopolskie porozumienia: w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych. Tym samym Izba utworzyła dobrowolne, ogólnopolskie porozumienie o nazwie EKOPAK.

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Członkostwo w Izbie to przede wszystkim możliwość wpływania na kształt rozwiązań ramowych prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Każdy, kto postrzega swoją działalność gospodarczą w kategoriach nieco szerszych niż tylko własne relacje biznesowe, dostrzega szerszy aspekt otoczenia biznesu i ma pomysły jak tę rzeczywistość kształtować, znajdzie miejsce w IGMNiR. To z kolei ma wpływ na rzeczywisty udział w gospodarce oraz w kształtowaniu się PKB. Niezależnie od tego, Izba jest forum, na którym spotykają się zwłaszcza przedsiębiorcy z różnych części kraju, wymieniają się doświadczeniami, informacjami, dzielą się pomysłami na to, w jaki sposób kształtować otoczenie prawne, instytucjonalne prowadzenia działalności. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane cyklicznie branżowe spotkania z członkami i krajowymi i zagranicznymi partnerami Izby. Realizując misję Izby jako „adwokata spraw branżowych”, budujemy synergię w działaniu, która wzmacnia u członków i partnerów biznesowe oraz instytucjonalne wzajemne korzyści.

INNOWACYJNY RECYKLING

W lutym br. otrzymaliśmy pozytywną rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie ustanowienia programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”. IGMNiR — jako lider konsorcjum pięciu organizacji branżowych (oprócz IGMNiR: Związek Pracodawców „Polskie Szkło”, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce oraz Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) złożyło w marcu ub.r. wniosek do NCBiR o ustanowienie programu sektorowego. Wniosek powstał przy wydatnym zaangażowaniu — oprócz ww. pięciu organizacji, następujących instytutów naukowo-badawczych: Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.

Nasza propozycja programu zawiera 55 tematów badawczych w czterech podstawowych obszarach badawczych — oszacowanych na kwotę 634 mln zł. Spodziewane efekty wdrożenia całej agendy badawczej to m.in. 88 opracowanych nowych lub ulepszonych rozwiązań technologicznych, 60 prototypów i demonstratorów technologii, 120 nowych lub ulepszonych produktów. Jest to pierwszy, tak szeroko i kompleksowo ujmujący wyzwania stojące przed sektorem recyklingu, program działań proinnowacyjnych.

EUROPEJSKIE INICJATYWY

IGMNiR przynależy do międzynarodowych organizacji branżowych, takich jak: BIR — Światowa Federacja Recyklingu Metali, Eurometaux — Europejska Federacja Producentów i Przetwórców Metali Nieżelaznych, EUROMETREC — Europejska Federacja Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych oraz EuRIC — Europejska Konfederacja Przemysłów Recyklingowych. Mamy więc możliwość reprezentowania naszych przedsiębiorców na forum europejskim i jednocześnie możemy przekazywać naszym członkom informacje o tym, co się dzieje lub będzie się działo w sprawach ich dotyczących na forum Unii Europejskiej. Poprzez członkostwo w tych organizacjach, możemy o wiele skuteczniej reprezentować interesy polskich przedsiębiorstw z sektora metali nieżelaznych i budować relacje bilateralne z kilkunastoma unijnymi krajami.

Utrzymujemy partnerskie relacje z wieloma zagranicznymi Izbami. Od wielu lat IGMNiR współpracuje z siostrzaną Izbą z Niemiec: VDM — Niemiecką Federacją Handlowców Metali z Berlina. Wspólnie organizujemy doroczne polsko-niemieckie spotkania recyklerów metali nieżelaznych, raz w Polsce, raz w Niemczech. Konsultujemy się w sprawach legislacji unijnej, tworzymy możliwości spotkań biznesowych dla naszych członków.

Działamy również w europejskiej inicjatywie PolPrimett II, której celem jest przeciwdziałanie kradzieżom metali z elementów infrastruktury technicznej, a w kraju jesteśmy jednym z sygnatariuszy memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Warto podkreślić, że IGMNiR pełni rolę jedynego zorganizowanego reprezentanta branży metali nieżelaznych w naszym kraju.

63 PODMIOTY Z POLSKI I ZAGRANICY

Zgodnie ze statutem członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca polski i zagraniczny, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w zakresie metali nieżelaznych, ich recyklingu, stopów i stali stopowych, ponadto działa na rynku minimum rok lub jest prawnym następcą innego podmiotu lub nowo powstałym oddziałem firmy istniejącej ponad rok. Zależy nam na tym, aby do Izby wstępowały podmioty prowadzące swoją działalność zgodnie z przepisami prawa, tworzące relacje gospodarcze w sposób uczciwy i rzetelny. Dlatego też wymagamy rekomendacji dwóch innych członków Izby. Aktualnie Izba skupia 63 podmioty gospodarcze, naukowe i inne, zarówno polskie jak i zagraniczne.

Przy okazji pragnę poinformować, iż decyzją Zarządu Izby z dnia 12 kwietnia br. spółka IFS Poland została przyjęta do grona członków. Serdecznie gratuluję Zarządowi Spółki. Jestem przekonany, że obecność firmy IFS Poland wzajemnie nas wzbogaci i umożliwi popularyzację wdrożeń systemu IFS Applications w przedsiębiorstwach z branży metalurgicznej.

GŁÓWNE CELE IGMNiR

Reprezentowanie interesów podmiotów gospodarczych będących członkami Izby wobec centralnej administracji państwowej, lokalnej i władz samorządowych oraz organizacji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Izba bierze udział w różnego rodzaju spotkaniach i konsultacjach organizowanych przez instytucje państwowe, w tym przez Sejm i Senat, lub sama stara się inicjować takie spotkania, na których przedstawia sytuację w sektorze metali nieżelaznych, wskazując na możliwe scenariusze rozwiązań sytuacji problemowych, z pożytkiem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla Skarbu Państwa, środowiska naturalnego itp.
  • Opiniowanie w imieniu środowiska metali nieżelaznych nowych i nowelizowanych aktów prawnych i aktywne uczestnictwo w ich przygotowywaniu. 
  • Organizowanie wymiany informacji i współpracy w sprawach dot. działalności członków.
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych sektorowych oraz przygotowywanie analiz na potrzeby podmiotów członkowskich, współpracy krajowej i zagranicznej.
  • Działalność szkoleniowa i promocyjna.


Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top