logo proalpha 2018Przedsiębiorstwa działające w branży pojazdów specjalnych stoją przed trudnym zadaniem dostosowywania swoich produktów do nieustannie zmieniających się oczekiwań klientów. Jednym z najważniejszych problemów jest zagadnienie skrócenia czasu potrzebnego na obsługę procesu, od chwili pojawienia się nowej koncepcji, do przejścia w fazę jej realizacji.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Funkcjonowanie pod stałą presją konkurencji oraz w sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów ludzkich i materialnych to kolejne wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się firmy. To wymusza na nich dążenie do optymalnego zarządzania cyklem życia swoich produktów. Z grubsza zagadnienie to dotyka trzech obszarów działalności firm z branży inżynieryjnej, tj. projektowania, wytwarzania i serwisowania przekazanych klientowi w użytkowanie produktów. Nadmiernie wydłużenie w czasie tych procesów lub brak rzetelnych informacji koniecznych do ich realizacji, może negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta i w efekcie skutkować utratą rynkowej pozycji lidera.
 
Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystują różnorodne narzędzia informatyczne. Problem w tym, że w większości organizacji systemy komputerowego wspomagania projektowania, typu CAD, aplikacja ERP czy narzędzia PDM/PLM zarządzające danymi produktu, to często zupełnie odrębne lub jedynie częściowo zintegrowane środowiska. Kombinacja w/w narzędzi powinna płynnie wspierać dostęp do danych dotyczących produktów, opracowywanej dokumentacji technicznej, dostępności materiałów, możliwościach zaopatrzeniowych aż po planowanie zdolności produkcyjnych i późniejszych czynności serwisowych. Jednak upośledzenie przepływu informacji pomiędzy różnorodnymi systemami lub brak szybkiego dostępu do nich, odbiera użytkownikom szansę sprawnego planowania działań i śledzenia kosztów ich realizacji.

Rozwiązaniem opisanych powyżej problemów może stać się pomyślne wdrożenie zintegrowanego środowiska CIM (Computer Integrated Manufacturing), stanowiącego podstawę przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dzięki temu otrzymujemy sprzężenie fazy projektowania wyrobów i ich bezpośredniego wytwarzania oraz działających w tych fazach narzędzi planowania i sterowania produkcją. Dostępny na rynku system proALPHA to aplikacja stanowiąca stabilną podstawę budowania takiego środowiska. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną konkretne funkcjonalności świadczące o kompleksowości tego rozwiązania, w kontekście jego zastosowania w organizacjach borykających się z problemami produkcji jednostkowej.

Zarządzanie projektami w proALPHA ERP

System ERP dla branży zabudowy samochodów specjalnych to funkcjonalność umożliwiająca zbudowanie klasycznej struktury projektu z podziałem na etapy, zadania oraz kamienie milowe. W projekcie możliwe jest alokowanie zasobów, również osobowych, niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Dzięki kalendarzom śledzimy ich zajętość oraz ewentualne konflikty wykorzystania. Bieżąca rejestracja czasu pracy w projekcie daje pełny obraz poniesionej pracochłonności.

System ERP dla branży zabudowy samochodów specjalnych umożliwia przedstawienie projektów w formie wykresu Ganta oraz sporządzenie kalkulacji wstępnej i końcowej. Podejście projektowe daje możliwość śledzenia kosztów i przychodów na każdym z zadań – od fazy konstrukcyjnej począwszy, po uruchomienie produktu dla klienta włącznie. System umożliwia tym samym śledzenie całego procesu wytwarzania. Planowanie zasobów projektu to również planowanie zapotrzebowania materiałowego. Już na wstępie możliwe jest uwzględnienie zapotrzebowania na surowce kluczowe lub te, które mają długie okresy uzyskania.

Integracja proALPHA ERP z narzędziami branży inżynierskiej typu CAD

Dzięki funkcjonalności CA–link, możliwe stało się połączenie dwóch niezależnych bytów. Obszar projektowania, będący dotąd domeną inżynierów, aktywnie włącza się w obszar systemu ERP, a tym samym w ogół procesów wewnątrzfirmowych. Dzięki integracji tych środowisk, konstruktor otrzymuje bezpośredni wgląd w informacje dotyczące dostępnych stanów magazynowych, kosztów nabycia surowca czy czasów realizacji zamówień na poszczególne artykuły. System ERP dla branży zabudowy samochodów specjalnych przejmuje funkcję narzędzia klasy PDM, sprawując pełną kontrolę w zakresie miejsca składowania plików 2D i 3D.

Prowadzi pełną historię ich zmian i nadzoruje prawa zapisu, pilnując tym samym, aby wszystkie osoby zaangażowane w proces projektowania pracowały na aktualnej wersji rysunku. Największą jednak zaletą systemu ERP dla branży zabudowy samochodów specjalnych wydaje się być zautomatyzowanie procesu zaciągania list części bezpośrednio z narzędzi CAD do struktur materiałowych BOM w module produkcyjnym. Dodatkowo, dzięki interaktywnym modelom 3D i trybowi transparentnemu, osoby spoza działu konstrukcyjnego mogą w łatwy sposób przeglądać umiejscowienie poszczególnych elementów złożenia poruszając się po liście części BOM. Obsługiwane systemy to: AutoCad, Inventor, SoliWorks, Solid Edge, Simens NX, Pro/Engineer, EPLAN.

Funkcjonalności Workflow i DMS jako sposób na zarządzanie dokumentacją w projekcie

Rysunki techniczne to nie jedyne wymagające archiwizacji dokumenty, jakie pojawiają się każdego dnia w typowym przedsiębiorstwie. System proALPHA DMS to doskonałe narzędzie porządkujące sposób i miejsce ich przechowywania. Proces może rozpocząć się od oznaczenia dokumentów kodem kreskowym i seryjnego ich skanowania. Innym sposobem archiwizacji plików jest metoda „przeciągnij i upuść” – w ten sposób tworzymy relację pomiędzy plikiem, a dowolnym rekordem danych w systemie proALPHA. Dodatkowo, każdy wydrukowany z systemu dokument, może zostać wygenerowany w postaci pliku np. pdf i automatycznie zarchiwizowany w odpowiednim folderze. Również wygenerowane z proALPHA lub otrzymane za pośrednictwem serwera MS Exchange mogą być automatycznie przenoszone do właściwego folderu DMS. Możliwe jest także wyszukiwanie wyrazów i tekstów w treści załącznika, jak również opisywanie i odnajdywanie ich przy użyciu słów kluczowych.

Workflow w systemie proALPHA to integralna cześć aplikacji. Dzięki tej funkcji możliwe staje się zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi – od sprzedaży począwszy, poprzez techniczne przygotowanie produkcji, aż po produkcję i serwis. Definicja procesu nazywa kolejne kroki, umożliwia budowanie warunków przejścia pomiędzy nimi i wskazuje osoby odpowiedzialne za dane czynności. Dzięki monitorowi zadań, każdy uczestnik procedury otrzymuje jasno sprecyzowane cele, może śledzić dotychczasowy przebieg i stopień zaawansowania procesu. Praktycznym przykładem zastosowania Workflow może być pielęgnacja danych nowo utworzonego artykułu, opracowanie oferty handlowej dla klienta lub wprowadzenie zmiany konstrukcyjnej w wyrobie.

Konfigurator produktu to metoda na tworzenie wyrobów wielowariantowych

Konfigurator produktu to narzędzie usprawniające proces sprzedaży i poprawiające jakość obsługi klienta. Wiele elementów wyposażenia pojazdów specjalnych to pozycje modułowe, których logikę konfiguracji można zapisać w systemie. Dzięki temu pracownik przyjmujący zamówienie klienta, bez wsparcia i udziału osób technicznych, tworzy kolejny wariant dla bazowego wyrobu, korzystając z przewidzianych wcześniej parametrów i zmiennych. Efektem konfiguracji jest utworzenie kolejnej, alternatywnej wersji struktury materiałowej BOM i powiązany z nią odpowiedni proces technologiczny. Powstaje tym samym kompletna technologia indywidualna dla tego zlecenia sprzedaży, stanowiąca jednocześnie podstawę do wyliczenia ceny oferowanego odbiorcy wyrobu. Sam proces konfiguracji realizowany może być również samodzielnie przez klienta z poziomu webowej aplikacji B2B.

Wielozasobowe planowanie produkcji w module APS

Produkcja zleceniowa maszyn, urządzeń i pojazdów specjalnych charakteryzuje się wielopoziomową złożonością struktur materiałowych BOM oraz niejednokrotnie długimi okresami nabycia wybranych materiałów. Wpływa to niewątpliwie na terminowość realizacji zamówień klientów, które zdarza się, że są rejestrowane za późno. Rynek oczekuje krótkich czasów realizacji i natychmiastowej odpowiedzi w kwestii tego, na kiedy możliwe jest wytworzenie produktu. Z drugiej strony, przedsiębiorstwa chcą maksymalizować wykorzystanie zasobów produkcyjnych i zredukować koszty utrzymywania wysokich zapasów surowca. Te, z pozoru sprzeczne cele, możliwe są do pogodzenia dzięki funkcjonalności wielozasobowego planowania APS (Advanced Planning and Scheduling). W odróżnieniu od klasycznego podejścia do planowania „w krokach”, APS daje możliwość jednoczesnego zderzenia zleceń klienckich (lub planów sprzedaży), z dostępnością materiałów i bieżącym obłożeniem gniazd produkcyjnych.

Uwzględniając okresy uzyskania brakujących na magazynie materiałów, system planuje kolejność wykonania sieci zleceń powiązanych z zamówieniem klienta przy jednoczesnym uwzględnieniu obciążenia zasobów konkurencyjnymi zleceniami. W efekcie otrzymujemy informację o ewentualnych niedoborach zasobów i ich przeciążeniu lub ewentualnym przekroczeniu terminu. Celem optymalizacji APS jest zaplanowanie zlecenia produkcyjnego tak, aby w skończonym czasie otrzymać możliwie jak najmniej opóźnień. Dodatkowo, już z poziomu oferty czy zamówienia (pod warunkiem uprzedniego opracowania przynajmniej zgrubnej technologii planistycznej), możliwe jest wygenerowanie zapytania o termin wykonania lub maksymalną ilość, jaką jesteśmy w stanie dostarczyć do pożądanej przez zleceniodawcę daty.

Teczka produktu, czyli sposób śledzenia cyklu życia wyrobów posiadających nr serii

Dla wszystkich produktów oznaczonych numerem serii, możliwe jest założenie tzw. teczki produktu. Jest to miejsce w systemie, zbierające informacje o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie życia wyrobu gotowego, oznaczonego numerem serii. Wszelkie czynności serwisowe tj. wymiana czy naprawa części, pozostawiają ślad w postaci odpowiedniego rodzaju zmiany na śledzonym obiekcie. Teczki produktów mogą być wykorzystywane do przygotowywania zgłoszeń serwisowych. Na przykład części zużywające się i części zamienne, są odpowiednio oznaczone w teczce produktu. Tym samym, pracownik serwisu może dostarczyć części potrzebne do utrzymania instalacji lub zaplanować niezbędne czynności serwisowe. Funkcjonalność ta ma niebagatelne znaczenie dla wszystkich producentów urządzeń wymagających późniejszego utrzymania – takich jak pojazdy specjalne czy inne maszyny i instalacje.

Zarządzanie zgłoszeniami, planowanie działań konserwacyjnych i akcji serwisowych

Dzięki funkcjonalności proALPHA Serwis, możliwe jest przechowywanie informacji na temat okresu i warunków gwarancji udzielonych na poszczególne artykuły oraz miejsc przebywania poszczególnych obiektów serwisowych. Aplikacja proALPHA doskonale nadaję się również do ewidencji wszystkich zgłoszeń, jakie nadpływają od klientów. Śledzenie ich statusów oraz rodzajów, daje możliwość udzielenia szybkiej odpowiedzi w rozmowie z klientem na pytanie o poziom zaawansowania, jak i przeprowadzenia późniejszej analizy najczęstszych przyczyn pojawiających się awarii.

Dzięki zleceniom RMA, możemy ewidencjonować koszty zużycia części zamiennych, niezbędnych do realizacji zgłoszenia oraz pracochłonność zewnętrznych i wewnętrznych usług naprawczych. Uzupełnieniem funkcjonalności modułu proALPHA Serwis jest możliwość planowania działań konserwacyjnych na obiektach serwisowych, będących w posiadaniu klienta oraz przeprowadzania akcji serwisowych eliminujących usterkę wadliwej partii produkcyjnej.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top