Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wdrożył system ERP Xpertis

MACORLOGIC - pakiet ERP XpertisIPPT PAN przeprowadził postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia był zintegrowany system do zarządzania. Oferta Macrologic spełniała wszystkie wymagania formalno-prawne określone w warunkach zamówienia i odpowiadała na oczekiwania Instytutu.

 
W efekcie Macrologic wdrożył w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN zintegrowany system Xpertis. Dostawca wykonał szereg modyfikacji, mających na celu dostosowanie wdrożonego rozwiązania do wymagań Instytutu. W wyniku wdrożenia IPPT PAN uzyskał nowoczesne i efektywne narzędzie, które pozwoliło zautomatyzować wiele procesów oraz w znaczący sposób ograniczyło ich czasochłonność.
Zintegrowanie kadr z płacami i stworzenie jednej bazy danych pracowników usprawniło pracę Działu Rachuby Płac. Podział wynagrodzenia pracownika na projekty, wg liczby przepracowanych godzin na rzecz danego projektu, odbywa się teraz w systemie, co radykalnie skróciło czas związany z przygotowaniem list płac. Co ważne, w mechanizmie uwzględniony jest fakt, że wynagrodzenia z tytułu świadczenia prac na rzecz różnych projektów przelewane są z różnych rachunków bankowych, gdyż dla każdego projektu zakładane jest subkonto. Wobec bardzo dużej liczby prowadzonych przez Instytut projektów to dla nas istotne usprawnienie — mówi dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN, z-ca dyrektora ds. ogólnych.
Dzięki integracji z systemem finansowo-księgowym księgowanie list płac odbywa się automatycznie w podziale na prowadzone projekty — dodaje mgr Anna Leśnicka, główna księgowa IPPT PAN.
Ważną dla Instytutu funkcjonalnością Xpertis Kadry i płace jest możliwość generowania na potrzeby Polskiej Akademii Nauk raportów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. Z kolei opracowane modyfikacje rozwiązania Xpertis Środki trwałe umożliwiają ewidencjonowanie i rozliczanie aparatury naukowo-badawczej oraz pozwalają prowadzić inwentaryzację posiadanych przez Instytut 6500 środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN zajmuje się prowadzeniem badań w następujących kierunkach: mechanika materiałów, mechanika i fizyka płynów, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania w biologii i medycynie, teoria sprężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika, a także zastosowanie ultradźwięków w medycynie.

Źródło: MACROLOGIC

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top