loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Profesjonalne oprogramowanie magazynów wysokiego składowania – kryteria wyboru systemu informatycznego.

Magazynowanie towarów to szczególnie istotny obszar funkcjonowania wszystkich firm handlowych i produkcyjnych. Optymalne zarządzanie powierzchnią magazynową, płynnym przepływem dóbr przez magazyn oraz sterowanie dystrybucją wymaga odpowiedniego wspomagania informatycznego.

Rynek oferuje wiele systemów klasy WMS (Warehouse Management System) wykorzystywanych do obsługi procesów magazynowych.

Właściwy dobór oprogramowania powinien być poprzedzony wnikliwa analizą magazynowych procesów logistycznych przyjęcia dostawy, rozmieszczenia i ułożenia towarów, składowania materiałów, konfekcjonowania (przygotowania towarów stosowanie do złożonych zamówień), wydania towarów.

Kryteriów wyboru jest bardzo wiele. Wydaje się, że głównymi, którymi należy się kierować przy wyborze oprogramowania wspierającego pracę w magazynie są:
  • Elastyczność w zakresie konfiguracji (parametryzacji) systemu umożliwiająca automatyzację procesów w magazynie zgodnie z oczekiwaniami użytkowników,
  • Ewidencja ruchu towarów w magazynie na którą składają się: przyjęcie dostawy, uzupełnianie zapasów w strefie bezpośredniego pobrania, kompletacja towarów zgodnie z zamówieniami, wydanie towarów.

Co to znaczy, że system jest elastyczny?

System WMS powinien umożliwić odwzorowanie istniejącej struktury magazynów (fizycznej bądź logicznej). Dla ułatwienia wprowadźmy pewne definicje, które pozwolą nam w pełni określić konfigurowalność systemu.

Struktura magazynów powinna być zbudowana w sposób hierarchiczny i umożliwiać podział na obszary, a w ramach każdego obszaru na miejsca.

Przyjmijmy, że obszar to przestrzeń wydzielona magazynu, przeznaczona do obsługi określonych zadań, np: obszar przyjęcia, składowania, kompletacji, wydania, zwrotu itp. W każdym magazynie powinien istnieć przynajmniej jeden obszar pełniący każde z wymienionych zadań. Jeden obszar może pełnić różne zadania, np. może być zarówno obszarem przyjęcia jak i składowania.
Miejsce w obszarze to najbardziej elementarna, niepodzielna przestrzeń w magazynie, jednoznacznie identyfikowana przez adres.

To, że miejsce jest elementarną i niepodzielną przestrzenią oznacza, że największa precyzja, z jaką można przechowywać informacje o położeniu towaru w magazynie dotyczy właśnie miejsca. Każde miejsce powinno być jednoznacznie opisane przez adres. Integralną częścią każdego adresu stanowiącą o jego unikalności powinien być symbol magazynu oraz symbol obszaru.

System powinien umożliwiać dla określonej grupy miejsc o jednakowych wartościach przypisanie określonej grupy cech (cechy te to np. szerokość (X), wysokość (Y), głębokość (Z), nośność). Wg tychże cech (a także innych atrybutów miejsca) podczas generowania pozycji umieszczeń system powinien umożliwić wybór miejsca oraz kontrolować nośność oraz zajętość [%] miejsca (zajętość wyrażona w % charakteryzuje gabaryty towaru – stosowana zamiennie względem szerokości – głębokości – wysokości).
Każde miejsce zdefiniowane w magazynie powinno być określonego typu - np. półka standardowa w regale klasycznym, posadzka itp. Do każdego typu miejsca przypisana powinna być lista nośników magazynowych, jakie mogą być w nim składowane wraz z określeniem procentu zajętości, w jakim każdy nośnik wypełnia określony typ miejsca.

Dodatkowe nieobowiązkowe atrybuty służące do określania domyślnej lokalizacji indeksu oraz wyznaczania miejsc do składowania indeksów w przypadku, gdy miejsce domyślne jest zajęte lub nie jest określone to:
  • Dostępność miejsca - informacja o tym, do jakiej klasy dostępności miejsce zostanie przypisane, np. 1 - miejsca dostępne bez użycia sprzętu magazynowego, 2 - miejsca dostępne wyłącznie przy użyciu wózka widłowego itp. Kategorie dostępności definiowane przez użytkownika powinny być jednym z agregatów dzielących pozycje umieszczeń na listy realizowane przez odpowiednich pracowników za pomocą określonego sprzętu magazynowego.
  • Klasa miejsca –W powiązaniu z klasyfikacją ABC indeksów klasa miejsca może służyć do określania domyślnej lokalizacji indeksu oraz wyznaczania miejsc do składowania indeksów w przypadku, gdy miejsce domyślne jest zajęte lub nie jest określone.
  • Indeks towarowy - przypisując indeks do miejsca, określać można domyślne miejsce składowania dla tego indeksu. Jeśli do miejsca przypisany jest indeks, oznacza to, że w miejscu tym może być składowany wyłącznie ten indeks. Jeśli do miejsca nie jest przypisany żaden indeks to w miejscu tym może być składowany dowolny indeks spełniający pozostałe warunki lokowania w miejscu.
  • Możliwość grupowania miejsc z wielu obszarów w sektory. Sektory wspomagają organizację pracy magazynu oraz wykorzystywane są do autonomicznego podziału miejsc w magazynie.
  • Możliwość blokowania przyjęć i//lub wydań z lokacji magazynowej.

Jeżeli struktura miejsc w magazynie przedstawiona jest w postaci „drzewa lokalizacji” umożliwia łatwą i szybką rozbudowę w układzie pionowym i poziomym.
Niezwykle ważnym elementem decydującym o elastyczności systemu wpsomagajacego wykonywanie operacji magazynowych jest możliwość definiowania przez użytkownika własnych (oprócz standardowych) reguł umieszczania i pobrania towarów oraz łączenia ich w strategie w celu zaspokojenia potrzeb pobrania lub umieszczenia.

Reguła to nic innego jak usystematyzowana lista możliwych miejsc umieszczenia partii towaru lub źródeł pobrania partii towaru, z zachowaniem określonych warunków i kryteriów.
Łączenie reguł w dowolne strategie z zachowaniem kolejności reguł od najbardziej szczegółowej do najbardziej ogólnej umożliwiać powinno automatyczne wyznaczenie lokacji w procesie przyjęcia i pobrania.
Kolejny niezmiernie ważny parametr wyboru systemu informatycznego to sposób obsługiwania przez niego dokumentów magazynowych.

Czynnikiem inicjującym czynności w magazynie są dokumenty magazynowe. Dokumenty te służą do realizacji następujących celów:
  • przyjęcie towaru do magazynu składowania
  • wydanie towaru z magazynu składowania
  • przesunięcie towaru w magazynie składowania.

Zadaniem dokumentów magazynowych jest śledzenie ilościowego ruchu towaru w magazynie z dokładnością do miejsca składowania. Podstawową informacją na każdym z tych dokumentów jest informacja o tym: ile, czego, na jakim nośniku, w jakim miejscu, pojawiło się lub ubyło.

 W sytuacji, gdy system WMS jest elementem zintegrowanego pakietu wspomagającego zarządzanie część dokumentów magazynowych (przyjęcie i wydanie towaru) jest nierozerwalnie związana z dokumentami obrotowymi typu PZ i WZ a te z kolei z dokumentami zamówień zakupu i zamówień sprzedaży.
Jeżeli system WMS jest autonomiczny sytuacja komplikuje się o tyle, że wymagany jest wówczas interfejs do zasilania danych o dostawach od dostawców i do odbiorców oraz nieustanna synchronizacja danych o kontrahentach oraz towarach i atrybutach tych towarów wpływających na proces optymalizacji wszystkich czynności magazynowych.
 
Wszystkie wcześniej zdefiniowane mechanizmy, podpowiadania miejsc (wolnych lub tych, z których towar należy pobrać), podziału towaru pomiędzy nośniki, przydziału zadań do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie wykonywane powinny być właśnie na dokumentach magazynowych wygenerowanych automatycznie przez system.

Niezbędne jest wyposażenie systemu WMS w mechanizmy szybkiego dostępu do informacji o stopniu realizacji poszczególnych operacji wynikających z dokumentów magazynowych, ruchu nośników w procesie przepływu towaru przez magazyn, przeznaczeniu nośnika, dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia operacji oraz osobie odpowiedzialnej za realizacje czynności.

Kompletacja towarów związana z wysyłką do odbiorcy powinna być realizowana w oparciu o dokument zawierający informacje o zawartości i przeznaczeniu wysyłki towaru na zewnątrz magazynu. Śledzenie statusu tego dokumentu pozwoli użytkownikowi uzyskiwać na bieżąco informacje o zaawansowaniu przygotowywania wydań towaru na określony okres. Ponadto dokument ten powinien przechowywać dodatkowe informacje o wysyłce towaru: numer listu przewozowego, nazwa przewoźnika, informacje o środku transportu. Przykładem takiego dokumentu może być specyfikacja wysyłki. Realizacja kompletacji to skojarzenie specyfikacji wysyłki z dokumentem sprzedaży lub dokumentami obrotowymi rozchodowymi typu WZ lub MM- oraz przypisanie nośników do kompletacji.

Uruchomienie odpowiednich procedur skutkować powinno wygenerowaniem magazynowych dokumentów przesunięcia lub wydania inicjujących proces fizycznej zbiórki towaru do nośników wchodzących w skład wydań. Specyfikacja wysyłki powinna również przechowywać informacje o liście towarów faktycznie załadowanych na środek transportu. Wydanie towaru kończy główne procesy związane ze składowaniem w magazynie.

Aby dopełnić opis niezbędnej funkcjonalności systemu, należy wspomnieć o inwentaryzacji. W magazynie, w którym znajduje się kilkadziesiąt tysięcy lub więcej pozycji, przy szybkorotujących towarach, powinna ona umożliwić sprawne opisanie rzeczywistych stanów magazynowych, nie powodując jednocześnie przestojów w funkcjonowaniu magazynu.

Przedstawione kryteria powinny mieć zasadniczy wpływ na ocenę funkcjonalności narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie magazynami wysokiego składowania.
Zarządzanie procesami logistycznymi jest jedną z kluczowych kwestii w organizacji pracy przedsiębiorstwa. Szczególnego znaczenia nabiera ono w przypadku przemieszczania i magazynowania dużej ilości towarów charakteryzujących się szeroką gamą specyficznych warunków przechowywania (np. artykuły spożywcze, leki). Automatyzacja logistyki ­– zwłaszcza w sferze magazynowania – umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, pełną kontrolę posiadanych zasobów, skrócenie czasu obsługi oraz eliminację błędów. Zastosowanie standardów EAN UCC oraz czytników kodów kreskowych czy technologii RFID w obsłudze procesów magazynowych zwiększa efektywność oraz niezawodność wykonywania operacji magazynowych.

Źródło: www.teta.com.pl
Autor: Teresa Łobodziec - Analityk TETA 2000

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top